top of page

GDPR
Informácia o spracúvaní osobných údajov

 

Špecifikácia prevádzkovateľa: MaVinn s.r.o., Obchodný register Okresného súdu Trenčín, oddiel Sro, vl. č.35482/R.Sídlo:Rybany401,Rybany956 36, SR. IČO: 51180880, DIČ: 2120616883. Štatutárny orgán (konatelia): Marianna Pečovská.

Pri spracúvaní osobných údajov prevádzkovateľom ste vpostavenídotknutej osoby, t.j. osoby, o ktorej sú spracúvané osobné údaje, ktoré sa jej týkajú.
V prípade, ak je poskytnutie osobných údajov zákonnou / zmluvnou požiadavkou, ste ako dotknutá osobapovinnáposkytnúť tieto osobné údaje. Neposkytnutie osobných údajov nevyhnutných na uzatvorenie zmluvy môže mať za následok neuzavretie zmluvného vzťahu.

Kategórie dotknutých osôb:

 1. Uchádzači o zamestnanie

 2. Záujemcovia o predaj, prenájom alebo kúpu nehnuteľností

 3. Záujemcovia o obhliadku nehnuteľností alebo záujemcovia o poskytnutie informácií týkajúcich sa

  nehnuteľnosti a iných súvisiacich informácií

 4. Klienti našej realitnej kancelárie

Uchádzači o zamestnanie

 • účel: evidencia a vykonanie výberového konania na obsadenie voľnej pracovnej pozície

 • právny základ: § 13 ods. 1 písm. a) zák. 18/2018 Z.z.

 • rozsah: titul, meno, priezvisko, e-mail, kontakt, osobné údaje uvedené v životopise.

 • lehota uchovávania: v zmysle lehoty uvedenej v udelenom súhlase (v prípade neuvedenia

  lehoty vyššie uvedené osobné údaje sú uchovávané maximálne 12 mesiacov)

 • príjemca: prevádzkovateľ a subjekty, ktorým je prevádzkovateľ povinný poskytnúť osobné

  údaje zo zákona

 • Informácia v zmysle §19 ods. 1 písm. f) zák. 18/2018 Z.z. - Prevádzkovateľ nezamýšľa

  preniesť osobné údaje do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii

 • Informácia v zmysle §19 ods. 2 písm. c) zák. 18/2018 Z.z.: ako dotknutá osoba máte právo

  kedykoľvek svoj súhlas odvolať

 • Informácia v zmysle §19 ods. 2 písm. d) zák. 18/2018 Z.z.: ako dotknutá osoba máte právo

  podať návrh na začatie konania podľa §100 zák. 18/2018 Z.z.

 • Informácia v zmysle §19 ods. 2 písm. e) zák. 18/2018 Z.z.: poskytovanie osobných údajov

  je zákonnou požiadavkou.

 • Informácia v zmysle §19 ods. 2 písm. f) zák. 18/2018 Z.z.: osobné údaje nebudú použité na

  automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania.

Strana 1 z 6

Záujemcovia o predaj, prenájom alebo kúpu nehnuteľností

 • účel: vykonanie úkonov, ktoré súvisia s posúdením a spracovaním Vašej ponuky alebo

  dopytu, týkajúcich sa predaja, prenájmu alebo kúpy nehnuteľností

 • právny základ: §13 ods. 1 písm. b) zák. 18/2018 Z.z. (vykonanie opatrenia pred uzatvorením

  zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby)

 • rozsah: titul, meno, priezvisko, e-mail, kontakt, mesto, ulica, PSČ, informácie a údaje

  o nehnuteľnosti (popis, typ, cena, špecifikácia, fotografia)

 • lehota uchovávania: 30 dní

 • príjemca: prevádzkovateľ a subjekty, ktorým je prevádzkovateľ povinný poskytnúť osobné

  údaje zo zákona

 • Informácia v zmysle §19 ods. 1 písm. f) zák. 18/2018 Z.z. - Prevádzkovateľ nezamýšľa

  preniesť osobné údaje do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii

 • Informácia v zmysle §19 ods. 2 písm. c) zák. 18/2018 Z.z.: ako dotknutá osoba máte právo

  kedykoľvek svoj súhlas odvolať

 • Informácia v zmysle §19 ods. 2 písm. d) zák. 18/2018 Z.z.: ako dotknutá osoba máte právo

  podať návrh na začatie konania podľa §100 zák. 18/2018 Z.z.

 • Informácia v zmysle §19 ods. 2 písm. e) zák. 18/2018 Z.z.: poskytovanie osobných údajov

  je zákonnou požiadavkou.

 • Informácia v zmysle §19 ods. 2 písm. f) zák. 18/2018 Z.z.: osobné údaje nebudú použité na

  automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania.

  Záujemcovia o obhliadku nehnuteľností alebo záujemcovia o poskytnutie informácií týkajúcich sa nehnuteľnosti a iných súvisiacich informácií

 • účel: úkony súvisiace s V ašim dopytom, obhliadkou alebo bližšími informáciami o nehnuteľnosti

 • právny základ: §13 ods. 1 písm. b) zák. 18/2018 Z.z. (vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby)

 • rozsah: titul, meno, priezvisko, e-mail, kontakt

 • lehota uchovávania: 30 dní

 • príjemca: prevádzkovateľ a subjekty, ktorým je prevádzkovateľ povinný poskytnúť osobné

  údaje zo zákona

 • Informácia v zmysle §19 ods. 1 písm. f) zák. 18/2018 Z.z. - Prevádzkovateľ nezamýšľa

  preniesť osobné údaje do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii

 • Informácia v zmysle §19 ods. 2 písm. c) zák. 18/2018 Z.z.: ako dotknutá osoba máte právo

  kedykoľvek svoj súhlas odvolať

 • Informácia v zmysle §19 ods. 2 písm. d) zák. 18/2018 Z.z.: ako dotknutá osoba máte právo

  podať návrh na začatie konania podľa §100 zák. 18/2018 Z.z.

 • Informácia v zmysle §19 ods. 2 písm. e) zák. 18/2018 Z.z.: poskytovanie osobných údajov

  je zákonnou požiadavkou.

 • Informácia v zmysle §19 ods. 2 písm. f) zák. 18/2018 Z.z.: osobné údaje nebudú použité na

  automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania.

Strana 2 z 6

Klienti našej realitnej kancelárie

 • účel: evidencia zrealizovaných obchodov, ktoré sa týkajú sprostredkovania predaja, prenájmu

  alebo kúpy nehnuteľnosti.

 • právny základ: §13 ods. 1 písm. f) zák. 18/2018 Z.z. (spracúvanie osobných údajov je

  nevyhnutné na účel oprávnených záujmov prevádzkovateľa), §13 ods. 1 písm. b) zák. 18/2018 Z.z. (spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba) a §13 ods. 1 písm. c) zák. 18/2018 Z.z. (spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné podľa osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná).

 • rozsah: titul, meno, priezvisko, e-mail, kontakt, mesto, ulica, PSČ, informácie a údaje o nehnuteľnosti (popis, typ, cena, špecifikácia, fotografia), údaje zo zmlúv.

 • lehota uchovávania: 10 rokov

 • príjemca: prevádzkovateľ a subjekty, ktorým je prevádzkovateľ povinný poskytnúť osobné

  údaje zo zákona

 • Informácia v zmysle §19 ods. 1 písm. f) zák. 18/2018 Z.z. - Prevádzkovateľ nezamýšľa

  preniesť osobné údaje do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii

 • Informácia v zmysle §19 ods. 2 písm. c) zák. 18/2018 Z.z.: ako dotknutá osoba máte právo

  kedykoľvek svoj súhlas odvolať

 • Informácia v zmysle §19 ods. 2 písm. d) zák. 18/2018 Z.z.: ako dotknutá osoba máte právo

  podať návrh na začatie konania podľa §100 zák. 18/2018 Z.z.

 • Informácia v zmysle §19 ods. 2 písm. e) zák. 18/2018 Z.z.: poskytovanie osobných údajov

  je zákonnou požiadavkou.

 • Informácia v zmysle §19 ods. 2 písm. f) zák. 18/2018 Z.z.: osobné údaje nebudú použité na

  automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania.

  Informácia o právach dotknutej osoby v zmysle §19 - §30 zák. 18/2018 Z.z.

  Právo odvolať súhlas - v prípadoch, kedy Vaše osobné údaje spracúvame na základe Vášho súhlasu, máte právo tento súhlas kedykoľvek odvolať. Súhlas môžete odvolať elektronicky, na adrese prevádzkovateľa, písomne, oznámením o odvolaní súhlasu alebo osobne. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov, ktoré sme na jeho základe o Vás spracúvali.

  Právo na prístup - prevádzkovateľ je povinný poskytnúť Vám Vaše osobné údaje, ktoré spracúva. Za opakované poskytnutie osobných údajov môže prevádzkovateľ účtovať primeraný poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom. Prevádzkovateľ je povinný poskytnúť Vám osobné údaje Vami požadovaným spôsobom. Právo získať osobné údaje nesmie mať nepriaznivé dôsledky na práva iných fyzických osôb.

  Právo na opravu - ako dotknutá osoba máte právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú. V závislosti od účelu spracúvania osobných údajov máte právo na doplnenie Vašich neúplných osobných údajov.

  Právo na výmaz (na zabudnutie) - ako dotknutá osoba máte právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu vymazal osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú.

Strana 3 z 6

Ak požiadate prevádzkovateľa o vymazanie Vašich osobných údajov, prevádzkovateľ je povinný ich vymazať v týchto prípadoch:

 • osobné údaje už nie sú potrebné na účel, na ktorý sa získali alebo inak spracúvali,

 • odvoláte súhlas, na základe ktorého prevádzkovateľ Vaše osobné údajov spracúva a

  neexistuje iný právny základ pre spracúvanie osobných údajov,

 • budete namietať spracúvanie osobných údajov a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie osobných údajov alebo budete namietať spracúvanie osobných údajov na účel priameho marketingu vrátane profilovania v rozsahu v akom súvisí s

  priamym marketingom,

 • osobné údaje sa spracúvajú nezákonne,

 • dôvodom pre výmaz je splnenie povinnosti stanovenej právnym poriadkom,

 • osobné údaje sa získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti

  podľa § 15 ods. 1. zákona

  Ak prevádzkovateľ zverejnil Vaše osobné údaje a je povinný ich na základe vyššie uvedených podmienok vymazať, má zároveň povinnosť vzhľadom na dostupnú technológiu a náklady informovať ostatných prevádzkovateľov, ktorí spracúvajú Vaše osobné údaje, aby títo prevádzkovatelia vymazali odkazy na Vaše osobné údaje a ich kópie alebo odpisy.

  Prevádzkovateľ nemá povinnosť zmazať Vaše osobné údaje, ak sú potrebné:

  • na uplatnenie práva na slobodu prejavu alebo práva na informácie,

  • na splnenie povinnosti podľa zákona alebo medzinárodnej zmluvy alebo na splnenie

   úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej

   prevádzkovateľovi,

  • z dôvodov verejného záujmu v oblasti verejného zdravia,

  • na účel archivácie, na vedecký účel, na účel historického výskumu alebo na štatistický

   účel, ak je pravdepodobné, že vymazanie znemožní alebo závažným spôsobom sťaží dosiahnutie cieľov takého spracúvania, alebo na uplatnenie právneho nároku.

   Právo na obmedzenie spracúvania - Máte právo na to, aby prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie Vašich osobných údajov, ak:

  • namietate správnosť Vašich osobných údajov; prevádzkovateľ obmedzí spracúvanie Vašich osobných údajov na dobu overenia ich správnosti,

  • spracúvanie Vašich osobných údajov je nezákonné a namiesto vymazania požiadate o obmedzenie ich použitia,

  • prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účel spracúvania osobných údajov, ale potrebujete ich Vy na uplatnenie právneho nároku, alebo

  • namietate spracúvanie osobných údajov; prevádzkovateľ obmedzí spracúvanie Vašich osobných údajov až do overenia, či oprávnené dôvody na strane prevádzkovateľa prevažujú nad Vašimi oprávnenými dôvodmi.

   Ak sa spracúvanie osobných údajov obmedzilo, okrem uchovávania môže osobné údaje prevádzkovateľ spracúvať len so súhlasom dotknutej osoby alebo za účelom uplatnenia právneho nároku, na ochranu osôb alebo z dôvodov verejného záujmu.
   Prevádzkovateľ je povinný Vás informovať pred tým, ako bude obmedzenie spracúvania osobných údajov zrušené.

Strana 4 z 6

Právo na prenosnosť údajov - Osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú a ktoré ste poskytli prevádzkovateľovi, máte právo získať v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte. Zároveň máte právo preniesť tieto osobné údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi, ak je to technicky možné a ak sa spracúvanie V ašich osobných údajov vykonáva automatizovanými prostriedkami (t.j. elektronicky), pričom osobné údaje sa spracúvajú buď:

 • na základe Vášho súhlasu,

 • alebo sú nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej ste zmluvnou stranou, alebo na

  vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe Vašej žiadosti.
  Toto právo nesmie mať nepriaznivé dôsledky na práva iných osôb. Uplatnením práva na prenosnosť nie je dotknuté právo na výmaz osobných údajov.
  Právo na prenosnosť sa nevzťahuje na spracúvanie osobných údajov nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi.

  Právo namietať - máte právo namietať voči spracúvaniu údajov, ktoré je založené na našich legitímnych oprávnených záujmoch. V prípade, ak nemáme presvedčivý legitímny oprávnený dôvod na spracúvanie a Vy podáte námietku, nebudeme Vaše osobné údaje ďalej spracúvať. Máte právo namietať spracúvanie Vašich osobných údajov z dôvodu týkajúceho sa Vašej konkrétnej situácie, ak

prevádzkovateľ základoch:

vykonáva profilovanie alebo spracúva V aše osobné údaje na týchto právnych

spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi, spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na účel oprávnených záujmov prevádzkovateľa alebo tretej strany.

Prevádzkovateľ nesmie ďalej spracúvať Vaše osobné údaje, ak nepreukáže nevyhnutné oprávnené záujmy na spracúvanie osobných údajov, ktoré prevažujú nad Vašimi právami alebo záujmami alebo dôvody na uplatnenie právneho nároku. Máte právo namietať spracúvanie osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú, na účel priameho marketingu vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s priamym marketingom. Ak budete namietať spracúvanie osobných údajov na účel priameho marketingu, prevádzkovateľ ďalej osobné údaje na účel priameho marketingu nesmie spracúvať.

Máte právo namietať spracúvanie osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú, z dôvodov týkajúcich sa Vašej konkrétnej situácie, ak sa Vaše osobné údaje spracúvajú na vedecký účel, na účel historického výskumu alebo na štatistický účel, okrem prípadov, keď je spracúvanie osobných údajov nevyhnutné na plnenie úlohy z dôvodov verejného záujmu.

Právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov - V prípade, že by ste boli priamo dotknutí na svojich právach ustanovených zákonom o ochrane osobných údajov máte podľa §100 zák. 18/2018 Z.z. právo podať Úradu na ochranu osobných údajov SR návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov. Účelom konania je zistiť, či došlo k porušeniu práv fyzických osôb pri spracúvaní ich osobných údajov alebo došlo k porušeniu zákona a v prípade zistenia nedostatkov, ak je to dôvodné a účelné, uložiť opatrenia na nápravu, prípadne pokutu za porušenie zákona.

Vzor návrhu zverejňuje Úrad na svojom webovom sídle. Návrh na začatie konania musí obsahovať dôkazy na podporu tvrdení uvedených v návrhu a kópiu listiny alebo iný dôkaz preukazujúci uplatnenie práva u prevádzkovateľa (právo na prístup k osobným údajom, právo požadovať opravu osobných údajov, právo na vymazanie alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo namietať spracúvanie osobných údajov, právo na prenosnosť osobných údajov), ak si takéto právo

Strana 5 z 6

dotknutá osoba uplatnila, alebo uvedenie dôvodov hodných osobitného zreteľa o neuplatnení predmetného práva.
Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27; tel. číslo: +421 /2/ 3231 3214; mail: statny.dozor@pdp.gov.sk, https://dataprotection.gov.sk.

Uplatnenie práv dotknutej osoby je možné napr. zaslaním žiadosti elektronicky prevádzkovateľovi alebo jeho zodpovednej osobe v zmysle § 44 zák. č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov alebo na adresu prevádzkovateľa uvedenú na webovej stránke (elektronicky alebo v papierovej forme).

...........................................................................................................................................................

info.mavinn@gmail.com

........................................................................................................................................................

Strana 6 z 6

bottom of page